НАШИТЕ ЦЕЛИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА
Снимка: Ладислав Цветков

НАШИТЕ ЦЕЛИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

Дългосрочната цел на инициативата е да промени съзнанието и отношението на хората към местата, на които живеят и начина, по който се грижат за своите отпадъци. Стремим се да обединяваме усилията си с всички, които искат България, Европа и Света да бъдат по-чисити. Дейностите на инициативата са насочени в следните основни посоки:

• Повишаване на знанията и информираността на хората по отношение на практики, свързани с намаляване на отпадъците;

• Увеличаване на почистените площи в България;

• Мотивиране на по-голям брой хора за участие в акции за почистване в цялата страна;

В изпълнение на своята социална отговорност BTV MEDIA GROUP в продължение на два месеца (май- юни) през 2015 година ще осигури ресурси за повишаване на обществената нетърпимост към замърсяването и подобряване на информираността на хората по отношение на практики, свързани с намаляване на отпадъците. Чрез специално изработени образователни спотове, както и специални рубрики и теми, нашият ефир (ТВ и радио) и web платформи ще са ангажирани с неформално образование в областта на опазването на околната среда, разделното и безопасно събиране на отпадъците и др.

Дейността е естествено продължение на национална образователна инициатива "Чисто Знание”, стартирала през 2012 година в рамките на кампанията Да изчистим България за един ден.

Планираните пет еднодневни акции за почистване са насочени към увеличаване на почистените места в зони с най-голям риск от замърсяване, както в населените места, така и сред природата. За целта обединяваме усилията си със съответните институции – Министерство на околната среда и водите, областни администрации, общини и регионални институции, отговорни за опазване на природните богатства на страната. Институциите осигуряват логистичен и организационен ресурс в регионите на страната за провеждане на доброволчески акции за почистване.

Прес месец май усилията ни ще са насочени към замърсени зони в населените места и в близост до тях, а през юни ще се погрижим за замърсени територии в природата – извън градовете и селата на България.

През 2015 година акциите за почистване ще стратират на 10 май - Европейски ден за почистване. Акцент в този ден ще бъде почистването на зони в населените места, които са останали извън обсега на традиционите пролетни почиствания, организирани от общините. Гражданите могат да започнат участието си в кампанията, като почистят около домовете си, междублокови пространства или на специално оказани места от съответните общински институции.

На 17 май – Международен ден на спорта ще обединим усилията си за почистване на зони за спорт и отдих, разположени в близост до населените места. В инициативата за почистване традиционно се включват най- изявените спортисти на България и много спортни клубове. Заедно с тях бихме искали да се погрижим за местата, на които си почиваме и спортуваме. Това могат да бъдат всички места за масов спорт и развлечение – спортни площадки, стадиони, екопътеки, рекреациони зони в околностите на населените места и др. Нашите партньори от общините и областните администрации ще определят приоритетни зони за почистване в административните райони. Доброволците, участващи в почистването на тези зони ще бъдат обезпечени с чували и ръкавици и съответно ще могат да разчитат на организационата помощ на администрациите.

На 31 май (в навечерието на 1 юни – Международен ден на децата), заедно с хиляди български деца и майки ще се погрижим за местата, на които играят децата ни – детските площадки. Целта е да мотивираме младите семейства да възпитат в малките българи грижа за местата, които обичат, да дадем добър пример с почистване на отпадъци оставени от други недобросъвестни граждани, да превърнем детската площадка в безопастно място за нашите деца.

През 1972 година в своята резолюция Общото събрание на ООН, призовава всички държави членки ежегодно на 5 юни – Световния ден на околната среда да провеждат мероприятия, потвърждаващи стремежа им да опазват и подобряват околната среда. В подкрепа на този апел и в чест на 8 юни – Национален ден на природните паркове ще призовем доброволците да се включат в помощ на институциите за почистване на защитените територии на България.

На 7 юни ще можем да се включим в почистване на Националните и природни паркове, които обикновено обхващат територии в по-високата част на планините и изискват по-стабилни климатични условия за организиране на почистването. Организирането на акции за почистване в защитени зони следва да се провежда задължително в координация със съответните институции.

На 27 юни се планира най-мащабната акция за почистване на р. Дунав в Европа. Тя ще стартира по инициатива на доброволчески организации, участващи в световното движение „Let’s Do It’’. Акцията се провежда в навечерието на Международния ден на Дунав – 29 юни, в нея ще се включат всички Европейски държави, разположени по поречието на Дунав като организират доброволчески акции за почистване. Тази година за първи път България попада във фокуса на обединена международна доброволческа активност на гражданското движение – ‘’Let’s Do It’’. Провеждането на международни доброволчески акции стартира през 2013 година, като част от подготовката на световното доброволческо движение за провеждане на Световно почистване през 2018 година, в което да се включат над 350 млн. души.

В партньорство с МОСВ и регионалните институции, ние имаме амбицията да разширим обхвата на българското участие и да призовем доброволци да се включат в почистването на реките и водоемите в цялата страна. Замърсяването на водоемите с битови отпадъци е сред рисковете, които често причиняват наводнения и бедствия.

Дейностите на проекта през 2015 година позволява на доброволческите групи да се включат в повече акции за почистване.